Közlemény

A Budapest Környéki Törvényszék a 7.G.40.130/2023/6. számú ítéletével megállapította, hogy Békési-Fót Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által alkalmazott „Szerződés kiegészítés (Renault Dacia)” elnevezésű blankettaszerződése, az „Általános Szállítási Feltételek új Renault Gépjárművek értékesítésére vonatozó (Renault értékesítési ÁSZF)” elnevezésű általános szerződési feltételeiben és az „Általános Szállítási Feltételek új Dacia gépjárművek értékesítésére vonatkozó (Dacia értékesítési ÁSZF)” elnevezésű általános szerződési feltételeiben, valamint „Tulajdonjog átruházási szerződés” elnevezésű blankettaszerződéseiben és „Új autó átruházási szerződés” elnevezésű blankettaszerződésében elnevezésű alábbi rendelkezései a Békési-Fót Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szerződő valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal érvénytelenek:

  • „Amennyiben az Adásvételi szerződés megkötésének napjától és a Gépjárműnek a Vevő részére történő átadásáig terjedő időszakban a Gépjármű gyártásával, behozatalával vagy szállításával, forgalmazásával kapcsolatos adók, illeték, hatósági szolgáltatási díjak vagy más hasonló fizetési kötelezettségek módosulnak, a változásnak megfelelő mértékben.” (Blanketta Kiegészítés II.1. pont a) alpontja)

  • „…más, az az előbbiekkel azonos tartalmú vagy hatású olyan körülmény indokolja, ami az Adásvételi szerződés megkötése időpontjában nem volt előre látható.” (Blanketta Kiegészítés II.3. pont b) alpontjában) - „Az Adásvételi Szerződés megkötésének napjától a gépjármű a Vevő részére történő átadásáig terjedő időszakban a gépjármű gyártásával, behozatalával vagy szállításával, forgalmazásával kapcsolatos adók, illetékek, hatósági szolgáltatási díjak vagy más hasonló fizetési kötelezettségek módosulása a vételárat megfelelően módosítja.” (ÁSZF1 és ÁSZF2 2.3.)
  • „A Vevő vételár kifizetési kötelezettségének a 6.2. szerinti öt napos póthatáridőn belüli nem teljesítése esetén az Eladó, amennyiben eláll, meghiúsulási kötbérre jogosult, a 3.1 a) pont szerinti előleggel megegyező összegben.” (ÁSZF1 és ÁSZF2 6.3. pontjában) 2 Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégium Peres Csoport 7.G.40.130/2023/6.
  • „A szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen adás-vételi szerződésből eredő jogvita esetére nézve kikötik, és így alávetik magukat a Dunakeszi Városi Bíróság (2120 Dunakeszi, Verseny u. 12.) kizárólagos illetékességét.” (2120 Dunakeszi, Verseny u. 12.) kizárólagos illetékességét.” (Blanketta Használt1 10.pontja /2022.május 31-ig 12.pontja/, Blanketta Használt2 9. pontja /2022.április 26-ig 11. pontja/valamint Blanketta Nagycsaládos 7. pontja)

Az Általános Szerződési Feltételek fent megjelölt érvénytelenségének oka, hogy azok a Ptk. 6:102. § (1) bekezdésébe és a Ptk. 6:104. § (2) bekezdése i.) és j.) pontjába ütköznek.

Márkáink